آموزشی

زنجیره ارزش در بخش کشاورزی

زنجیره ارزش در بخش کشاورزی شامل تولید، فرآوری(ایجاد ارزش افروده)، بسته بندی و فروش است. یا مجموعه عملیاتی است که به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به خلق ارزش در محصول نهایی منجر شود. در جریان ایجاد زنجیره ارزش افزوده، پس از برداشت محصول، فرصت فرآوری، بسته بندی، فروش و صادرات فراهم می شود. ... اطلاعات بیشتر