درباره مجمع

معرفی کامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی

جایی برای خبرگان کشاورزی کشور

متشکل از کشاورزان برتر و نمونه

اهداف مجمع

برای چه اهدافی دور هم جمع شده ایم؟

مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. 

مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. 

مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است. مجمع ملی خبرگان کشور که متشکل از کشاورزان برتر و نمونه کشور است.

کشاورزان برتر

90%

سراسر کشور

80%

کشاورزی ارگانیک

95%

کشاورزی نوین

92%

رسیدگی به درخواستها در کمترین زمان

درخواستهای کشاورزان نمونه و برتر را اجرایی می کنیم

150+کشاورز نمونه
190+هکتار
97kکشاورز کشوری

تاریخ بروزرسانی: 18 تیر 1400

    صفحه نخستارتباط با ما