کاهش تدریجی اشتغال در بخش کشاورزی


بررسی ها نشان می دهد سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل کشور در چند فصل اخیر نسبت به سال های گذشته کاهش محسوسی داشته است.

به گزارش اکوایران کل تعداد شاغلین کشور در بهار امسال 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 100 هزار نفر کاهش یافته است. تعداد کل شاغلین بخش کشاورزی نیز در نخستین فصل سال جاری 3 میلیون و 782 هزار نفر بوده، بر این اساس سهم بخش کشاورزی از کل شاغلین کشور در بهار 1401 حدود 16 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد در بهار چند سال گذشته، این پایین ترین سهم بخش کشاورزی از شاغلین کل  محسوب می شود.

سهم بخش کشاوزی از تعداد شاغلین کل در زمستان سال گذشته 14.5 درصد برآورد شده، این نخستین باری بود که سهم بخش کشاورزی به پایین تر از 15 درصد می رسید. عموما در زمستان هر سال با توجه به از رونق افتادن این بخش سهم این بخش هم کاهش میابد اما هیچگاه تا این اندازه در زمستان این سهم کم نشده بود. در آن سو در بهار و تابستان هم با توجه رونق و فصل اصلی کشاورزی، سهم این بخش از تعداد شاغلین کل افزایش میابد، بنابراین افزایش سهم این بخش در بهار نسبت به زمستان در سال جاری رخداد خاصی نیست.

آمار ها نشان می دهد در چند سال اخیر سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل در بهار همواره حدود 18 درصد بوده و این اولین بهاری است که این سهم به 16 درصد رسیده. کل حجم حقیقی بخش کشاورزی در بهار امسال 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به یک درصد کاهش را تجربه کرده است، با توجه به این ارقام سهم بخش کشاورزی از کیک اقتصاد ایران از 5.6 درصد در بهار 1400 به 5.3 درصد در بهار امسال رسیده است. این در حالیست که در سال گذشته نیز رشد اقتصادی این بخش منفی بوده است. خسکسالی های رخ داده در دو سال اخیر را می توان علت اصلی رکود بخش کشاورزی در بازه زمانی مذکور دانست.

بخش کشاورزی عموما در سال های گذشته نسبت به سایر بخش ها کمتر دچار رکود میشد و بیشتر در این بخش حتی در برخی از برهه های رکودی نیز شاهد رشد مثبت بوده ایم. اما اکنون برای پنچمین فصل متوالی شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی به ثبت رسیده است. این در حالیست که در این بازه زمانی رشد سایر بخش ها و رشد کل مثبت بوده و تنها بخشی که رشد منفی تجربه کرده کشاورزی است. بر این اساس می توان گفت که این بخش وارد رکود شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!