هیات مدیره

رِِییس هیات مدیره

عبدالرضا خزاعی

شماره تماس:09153100876

بازرس
سجاد سنجابی

شماره تماس: 09188323645

عضو هیات مدیره
علی کاظمی

شماره تماس: 09151843520

نایب رئیس
image
سید محمد هاشمی

شماره تماس: 09161190157

عضو هیات مدیره
image
رضا بابانزاده

شماره تماس: 09141665897

عضو هیات مدیره
حسینعلی کاکاوند

شماره تماس: 09121813610

عضو هیات مدیره
image
منوچهر بابابیگ مرادعلی وند

شماره تماس: 09161613215

شرح وظایف هیات مدیره

۱- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و نظارت عالیه برسازمان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی.
۲- تهیه برنامه توسعه شبکه تعاونی در بخش کشاورزی و مناطق روستایی کشور.
۳- تهیه و تنظیم آیین نامه ها و طرح های مورد لزوم.
۴- تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس برنامه های سازمان و تقدیم آن برای تصویب مجمع عمومی.
۵- اتخاذ تصمیم درباره عضویت سازمان در سازمان های بین المللی و منطقه ای مربوط در حدود مقررات.
۶- تهیه و بررسی طرح های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت ها یا تاسیس آنها.
۷- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار و یا اخذ وام نقدی و جنسی از بانک ها و موسسات مالی و بازرگانی داخلی.
۸- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده سالانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی.
۹- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان برای تسلیم به بازرسان و طرح در مجمع عمومی.
۱۰- تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه های سال بعد سازمان در جهت طرح مجمع عمومی.
۱۱- حسابرسی سازمان به وسیله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر این که سمتی در سازمان نداشته باشند یا با موسسات داخلی حسابرسی واجد صلاحیت و گجزارش نتیجه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام.
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری و فنی و احتیاجات استخدامی سازمان تصمیمات متخذه پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.
۱۳-اتخاذ تصمیم در مورد اجرای بند های ۹-۱۰-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۳۴ ماده ۳ این اساسنامه سازمان.
۱۴- تصویب نمونه و یا متن قراردادهایی که یک طرف آن سازمان باشد.
۱۵- اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی سازمان

تاریخ بروزرسانی: 10 تیر 1400

    صفحه نخستارتباط با ما