نکات فنی درکشت بهاره با رویکرد مدیریت منابع آبی


کاهش منابع آبی و سوء مصرف آب در بخش‎های مختلف از جمله در بخش کشاورزی یکی از مسائل مهم کشور است و بر این اساس مدیریت منابع آب در

برنامه‎ های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت یک ضرورت اساسی است

در زیر به نکاتی می پردازیم که با رعایت آن ها می توان منابع آبی را به صورت بهینه تر مصرف کرد:

1 -اجتناب ازکاشت محصولات زراعی پرآب نظیر پیاز و اقدام به کشت گیاهان زراعی باکارایی مصرف آب بالاتر(سازگارباکم آبی
ومتحمل شوري) نظیرسورگوم علوفه اي،گلرنگ ،تریتیکاله،ارزن، دم روباهی به منظورصرفه جویی 4 -3نوبت آب آبیاري.


2 -توصیه به کشت ارقام زودرس ومیان رس ذرت نظیرگروه هاي رسیدگی 500و600 وماکسیما به جاي ارقام متدوال 704که
این امرحداقل یک نوبت درمصرف آب صرفه جویی رابه همراه دارد.


3-توصیه کشت هاي نشایی درمحصولات زراعی ازجمله چغندرقند بهاره و محصولات جالیزي در راستاي صرفه جویی40-
30درصد درمصرف آب.


4-توسعه روش هاي آبیاري تیپ وکم فشار دراکثر محصولات زراعی و حتی الامکان اجراي توام آبیاري تیپ با کشت نشایی
وکشت زیرپلاستیکی به ویژه درمحصولات زراعی صیفی وجالیزي.


5-اجراي روش هاي آرایش کشت مناسب با شرایط کم آبی(کشت متراکم دوردیف روي یک پشته ،آبیاري یک درمیان
فاروها،کشت درون جوي،جایگزینی کشت جوي وپشته به جاي کرتی ونیزکوچک نمودن طول وعرض کرت هادرکشت کرتی).


6-تغذیه بهینه گیاه درشرایط خشکسالی به ویژه استفاده ازکودهاي پتاسه به منظورافزایش مقاومت گیاه به خشکی و نیز مصرف
کودهاي دامی پوسیده وکمپوست هاي شهري براي اصلاح ساختمان وبافت خاك درراستاي حفظ رطوبت


٧ -کشت قصیل جو و تریتیکاله که محصولات مقاوم به شوري وکم آبی بوده و به منظورجایگزینی ذرت سیلویی براي تامین
بخشی ازعلوفه سیلویی مورد نیاز دامداري ها.


8-اجراي برنامه کشاورزي حفاظتی (بی خاك ورزي وکم خاك ورزي درکشت هاي بهاره وپاییزه درراستاي افزایش ماده الی
خاك،حفظ رطوبت وکاهش مصرف آب وانرژي در اراضی زراعی).


9-انتقال آب به مزارع فاقد سیستم آبیاري تحت فشار با استفاده ازلوله هاي پلی اتیلن،هیدروفلوم وبراي روش انتقال درسیستم
آبیاري نشتی با استفاده ازپوشش پلاستیکی کف جوي ها.


10-ایزولاسیون استخرهاي ذخیره آب کشاورزي باپوشش ژئوممبران وبراي استخرهاي شنی وخاکی حداقل باپوشش ضخیم
پلاستیکی به منظورجلوگیري ازنشت وهدررفت آب.


11-اجراي عملیات آبیاري حتی الامکان درساعات خنک شبانه روز.


12-مدیریت به هنگام آفات وبیماري ها وعلف هاي هرز به ویژه آفت سن غلات درمزارع آبی ودیم و نیز سایر آفات خشکی دوست
نظیرکنه،تریپس و… باتوجه به احتمال طغیان آن هادرشرایط خشکسالی.


13-انجام عملیات تسطیح لیزري اراضی کشاورزي بارعایت نکات فنی دراراضی با آبیاري غرقابی(درکشت هاي بهاره وپاییزه)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *