معاون وزیر و رییس سازمان تات در گفتگوی ویژه خبری


بهترین راه برای تأمین غذا و خودکفا شدن در تولید محصولات کشاورزی، به معنای واقعی دانش بنیان شدن کشاورزی کشور است.

-در آینده نزدیک با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی ۱۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کمتر خواهد شد.
-از ۶۸۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، تنها ۵ درصد در حوزه ی کشاورزی است.
-یکی از مهم ترین مؤلفه های کشاورزی دانش بنیان استفاده از ظرفیت های علمی و فناوری کشور در قالب تشکیل شرکت ها و هسته های فناورانه است.
-در دولت سیزدهم حداقل رسوخ دانش در بخش کشاورزی باید از ۶ درصد به ۱۲ درصد برسد.
-با رسوخ دانش در عرصه حداقل یک تن افزایش گندم آبی در واحد سطح خواهیم داشت.
-الگوی کشت برای بخش کشاورزی یکی از مهم ترین مولفه ها برای انقلاب بهره وری است.
– هم اکنون ضریب خودکفایی و تولید غذا در کشور ۸۰ تا ۸۵ درصد است که برای تأمین ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده ارز زیادی از کشور خارج می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!