معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.


با حکم وزیر جهاد کشاورزی صفدر نیازی شهرکی به سمت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جانشین فریبرز عباسی سرپرست این معاونت شد.

با حکم وزیر جهاد کشاورزی صفدر نیازی شهرکی به سمت معاون آب و خاک  وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جانشین  فریبرز عباسی سرپرست این معاونت شد که در فروردین ماه سال جاری منصوب شده بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!