شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ابلاغ شد


“سیدجواد ساداتی نژاد” وزیر جهاد کشاورزی، شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است: با توجه به ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ه هیات محترم وزیران در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷، تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصرح در آیین نامه توسط هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ آن طی نامه شماره ۳۳۵۶/۰۲۰ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰، مقتضی است اقدامات لازم برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند سازماندهی و ساماندهی اتحادیه های صنفی، اتاق های اصناف کشاورزی، اعتباربخشی و تعیین کاربردهای پروانه فعالیت / کسب کشاورزی به عنوان سند معتبر شغلی، طبق این ابلاغیه به شرح زیر انجام و گزارش آن را به صورت ماهیانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ارسال نمائید.

۱) جلسات توجیه و تبیین استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای آموزش و توانمندسازی کارگزاران اجرایی، طبق زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شود.

۲) کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و مرکز استان و دبیرخانه کمیسیون به ترتیب در مدیریت های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکیل و طبق دستورالعمل های ابلاغی و زمانبندی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی نسبت به پیگیری وظایف محوله اقدام نمایند.

۳) عنوان نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر می یابد و هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان تا تکمیل فرآیند استقرار ساختار جدید به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی در جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها شرکت می نمایند. در صورت عدم نصاب اعضای هیات مدیره فعلی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان برای عضویت در کمیسیون نظارت شهرستان، برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره مطابق دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی بلامانع است.

۴) کلیه اموال، دارایی ها، نیروی انسانی، ترازنامه و صورت های مالی و تعهدات نظام صنفی کشاورزی شهرستان پس از تصویب مجمع عمومی به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان منتقل شود.

۵) کلیه وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان تا زمان تشکیل اتحادیه توسط اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها انجام شود.

۶) اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها موظفند نسبت به آموزش کاربران و ثبت اطلاعات اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان در سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی اقدام و لیست اعضا را به تفکیک رشته های ۷ گانه (موضوع بند ب ماده ۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی) از طریق سامانه به کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ارائه نماید.

۷) نظام صنفی کشاورزی استان ها تا استقرار کامل ساختار جدید و تعیین تکلیف اتاق اصناف استان توسط هیات محترم وزیران موظفند مطابق بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی و ماده ۵ اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان به فعالیت خود ادامه دهند.

۸) تا زمان انتخاب نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان های استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان نمایندگان استان ها در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران شرکت می نمایند.

 ۹) دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران موظف است طبق تبصره (۲) بند (و) ماده ۱ و ماده ۱۳ آیین نامه و مفاد ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران نسبت به احصای کاربردها و مزایای پروانه کسب کشاورزی اقدام و به انضمام دستورالعمل های اجرایی مربوطه، طبق زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ابلاغ نماید.

۱۰) دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد موظف است با هماهنگی معاونت های تخصصی وزارت متبوع لیست مشاغل احصاء شده بخش کشاورزی را بر اساس سیستم طبقه بندی بین المللی ISIC و نحوه صدور تائیدیه مشاغل کشاورزی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها را به سازمان های جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید.

۱۱) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه موظف است پروانه های کسب کشاورزی صادره سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی را به عنوان سند معتبر شغلی در سامانه پنجره واحد وزارت متبوع پیوند (لینک) نماید.

۱۲) اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است همکاری لازم را با کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها برای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در چارچوب اساسنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی معمول نماید. زمان برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی کشاورزی پس از فراهم شدن زیر ساختهای لازم طبق برنامه زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و هماهنگی با اتاق اصناف کشاورزی ایران اعلام می گردد.

۱۳) با تشکیل اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان سهم اتحادیه های صنفی کشاورزی از اموال و دارایی ها را پس از کسر تعهدات با تصویب اجلاس اتاق و با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان به اتحادیه واگذار می نماید.

۱۴) کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان موظف است پس از تشکیل حداقل دو اتحادیه صنفی کشاورزی با اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، اقدامات لازم برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان را مطابق اساسنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی به عمل آورد.

۱۵) به منظور صرفه جویی در هزینه های جاری برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دور اول، اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان می توانند به صورت مشترک از دفاتر و نیروی انسانی استفاده نمایند.

۱۶) دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی موظف است پس از تشکیل حداقل دو سوم اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای کشور اقدامات لازم برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران را مطابق اساسنامه و دستورالعمل های ابلاغی معمول نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *