حکم مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی به عنوان مشاور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صادر گردید


طی حکمی از سوی محمد علی نیکبخت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خسرو کلهر به عنوان مشاور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب گردید.
در این حکم مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشور به عنوان نماینده جامعه کشاورزان نمونه و برگزیده کشور در راستای انتقال یافته ها و دانش تجربی و بومی، بهره گیری از توان علمی و تجربه خبرگان کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت های این تشکل به عنوان مشاور آگاه به بخش کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب گردید شایان ذکر است پیرو مصوبه شورای هماهنگی مدیران ستادی و استانی سازمان کلهر به عنوان نماینده خبرگان کشاورزی به عضویت شورای مدیران سازمان درآمد و مقرر گردید مدیران استانها متناظر با سازمان مرکزی تعاون روستایی روسای هیئت مدیره کانون های خبرگان استانی را به عنوان مشاورین مدیریت تعاون روستایی منصوب نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!