جلسه هیات مدیره خبرگان کشاورزی با مدیرعامل بانک کشاورزی


جلسه هیات مدیره خبرگان کشاورزی با مدیرعامل بانک کشاورزی ایران جناب آقای دکتر فرخ نژاد پیرامون امهال وام کشاورزان وتشکیل اتاق فکر در هر استان با حضور کشاورزان خبره وهمچنین حضور خبرگان کشاورزی در کمیته تعیین خسارت بیمه وکوتاه نمودن بروکراسی اداری در بانک‌ با حضور جناب آقای مهندس عدل طلب مدیرکل محترم دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌ها در دفتر مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور و نشست در جلسه هیات مدیره که با حضور جناب آقای سید محمد هاشمی ریاست محترم هیات مدیره ،جناب آقای رضا بابان زاده نایب رئیس محترم هیات مدیره ،جناب آقای علی کاظمی خزانه دار محترم هیات مدیره،جناب آقای منوچهر مرادعلیوند عضو محترم هیات مدیره و جناب آقای حسین کاکاوند مدیرعامل هیات مدیره برگزار گردید .دراین جلسه مسائل مرتبط فیمابین ،مطرح و در خصوص آنها بحث و بررسی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!