جلسه تخصصی زنبورعسل با حضور خانم آقابراری نماینده بخش زنبورعسل در خبرگان کشاورزی


برگزاری جلسه تخصصی زنبورعسل با حضور نماینده بخش زنبورعسل در خبرگان کشاورزی و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز روز یک شنبه 29 آبان:

پیرو مصوبات نشست هم اندیشی ریاست محترم سازمان با تشکلهای بخش کشاورزی استان البرز ، به منظور بررسی چالشهای بخش زنبورعسل استان و ارائه راهکارها نشستی در دفتر معاونت بهبود تولیدات دامی استان برگزار گردید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!