تمهیدات استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزي در شهرستانها


به گزارش پات، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به فرآیند اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی گفت: اصلاحیه آیین نامه بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ در انطباق با قانون نظام صنفی کشور پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آن توسط وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به هیات دولت ارسال گردید که پس از بررسی و اعمال نظرات کمیسیون لوایح هیأت دولت در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به تصویب هیات وزیران رسید و طی ابلاغیه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ ه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید.
-مسعود عدل طلب افزود: بر این اساس سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی، اقدامات لازم براي استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزي شامل اتحادیه هاي صنفی کشاورزي، اتاق‌هاي اصناف کشاورزي شهرستان، اتاق اصناف کشاورزي ایران و کمیسیون‌هاي نظارت بر اصـناف کشاورزي شهرسـتان را بر اساس اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزي بعمل می آورد.

-وی با اشاره به استقرار و فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزي ایران در سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران اظهار داشت: پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزي در این سازمان تشکیل شد. بر اساس آیین نامه اجرایی پیش نویس اساسـنامه.هـا و دسـتورالعمل‌هـاي اجرایی مطرح در این آیین نـامه با همکاري نظام صـنفی کشاورزي کشور تـدوین و پس از تائید نماینــدگان تـام الاختیار دســتگاه هــاي عضـو هیــات عــالی نظــارت بر اصــناف کشاورزی ایران شامل وزارت جهاد کشاورزی، کشور، نیرو، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روساي اتاق اصـناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزي و هیات رئیسه اتاق اصـناف کشاورزي ایران جهت تصویب به هیات عالی نظارت ارائه نمود.

-دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: تا زمان تشکیل اتاق‌هاي اصناف کشاورزي شهرستان، نظام‌هاي صنفی کشاورزي استان ها کما فی‌السابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد و اعضاي هیات مدیره نظام صنفی کشاورزي شهرستان‌ها به صورت موقت عضو کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزي شهرستان محسوب می گردند.
-عدل طلب تصریح کرد: از آنجا که استقرار ساختار جدید در چند بازه زمانی و بر اساس اولویت ها و توانمندی های نظام های صنفی کشاورزی برنامه ریزی شده است، لذا همکاری و هماهنگی متقابل نظام های صنفی کشاورزی، جهاد کشاوری استان و شهرستان و همچنین دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران موجب تسریع و تسهیل در فرآیند استقرار خواهد شد.
-وی در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل۴۲۰ نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان‌ها، ۳۲ نظام صنفی استانی و منطقه‌ای، عضویت بیش از یـک میلیون و دویست هزار نفر از کشاورزان در نظـام صـنفی کشـاورزي، صـدور بـالغ بر یـک میلیون فقره پروانه فعـالیت صـنفی به عنوان مـدرك هویت شـغلی کشـاورزان، کدگـذاري و استانداردسازي ۳۶۰ عنوان شـغل کشـاورزي بر مبنـاي سیسـتم کدگـذاري بین المللی آیسـیک و حضور نمایندگان کشاورزان در مجامع سیاسـت گذاري و تصـمیم گیري بخش کشاورزي، از مهمترین دستاوردهاي نظام هاي صنفی کشاورزي طی سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ بوده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *