تاثیرات مواد معدنی بر عملکرد و سلامتی درختان


مواد معدنی برای رشدونمو گیاه ضروری هستند و فاکتورهای مهمی برای عکس العمل گیاه در برابر بیماریها به حساب می آیند.عموما،گیاهان سالم و دارای تغذیه خوب نسبت به گیاهان ضعیف تر مقاومت بیشتری را در برابر بیماریها از خود نشان می دهند.

 تاثیری که مواد غذایی در برابر بیماری بر روی یک گیاه می گذارد،منحصر به فرد بوده و با گیاهان دیگر متفاوت است.هدف این مقاله ارائه خلاصه ای درباره مواد معدنی و تاثیری که بر بیماریهای درختان مرکبات گذاشته وافت و خیز عملکرد درخت است.اگرچه عکس العمل مواد غذایی بر گیاهان به خوبی شناخته شده نیست،ولی می توانند با تغییردادن عملکردهای داخلی گیاه که خالق محیط مفیدتری برای بیماری است براستعداد مریضی آن تاثیرگذار باشد.عفونت پاتوژن فیزیولوژی گیاه اعم از جذب،انتقال و مصرف مواد معدنی را تحت تاثیر می گذارد.پاتوژن میتواند مواد غذایی را داخل خاک یا بافت آلوده جمع کند همچنین در تحرک آب و مواد غذایی یا مصرف آب درگیاه دخالت کند. علاوه بر این عفونت میتواند باعث گرسنگی ریشه،پژمردگی و افول یا مرگ گیاه شود حتی اگر نتواند به طور مستقیم مضر باشد میتواند باعث فشارهای مضاعف شود.پاتوژن های ثانویه می توانند مواد غذایی را خود مصرف کنند که موادغذایی در دسترس گیاه کاهش یافته و استعداد عفونت گیاه افزایش می یابد.پاتوژن های خاکزاد عموما ریشه گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند که جذب آب ومواد غذایی را توسط گیاه دچار کاهش میکند.در نتیجه کاهش موادغذایی می توانند توسط پاتوژن های ثانویه  رخ دهد. 

چند ماده معدنی وجود دارند که برای رشد و نمو عادی گیاه ضروری هستند.این مواد غذایی و فراوانی و نقش آنها در درختان میوه در جدول 1 نشان داده شده اند.مواد معدنی اغلب به عنوان مواد غذایی مهم برای رشد و بازده بهتر گیاه نشان داده میشوند اگرچه مقاومت گیاهی به صورت ژنتیکی کنترل می شوند،ولی تغذیه معدنی می تواند بر روی مقاومت گیاه در برابر پاتوژن ها و افت و خیز عملکرد گیاه تاثیر بگذارد و علاوه براین بعضی از ژنهای مقاوم بیماری در گیاه فقط می توانند بوسیله یک محرک محیطی ویژه فعال شوند.مواد معدنی این قابلیت را دارد که در سیستم کشاورزی بوسیله مدیریت کود کنترل شوند. 

مکانیزم مقاومت

با توجه به بیماریها ونحوه عملکرد آنها باید از نحوه عملکرد مواد معدنی بر مقاومت گیاه مطلع باشیم زیرا مواد معدنی با تغییر نحوه پاسخگویی گیاهان به حمله ها می توانند مقاومت گیاه را افزایش دهند . به طور کلی 3روش ابتدایی مقاومت وجود دارد که بر اثر مصرف مواد معدنی بوجود می آیند:1- دفع حمله ها ازطریق زخیم تر شدن دیوارهای سلولی.2-ترکیبات دفاعی طبیعی از جمله phytoalexins،antioxidants،flavenoidsiکه دفاع در برابر پاتوژن ها  را افزایش می دهد.3-فعالسازی مکانیزم دفاعی گیاه. اززمانی که تاثیرات مواد معدنی به خوبی در عکس العمل گیاهان در برابربیماری ها مشاهده شد بسیاری از محصولات اعم از نهالهای مرکبات باید از وجود این عکس العمل نشآت گرفته و از بین بردن بیماری ها وافت و خیز عملکرد گیاه توسط مواد معدنی و کودها کنترل میشود.

 پتاسیم و کلسیم نقش کلیدی در شکل گیری یک مانع موثر در برابر عفونت بازی می کنند.سلولز موجود در دیواره سلولی برای ترکیبات خود به پتاسیم نیاز دارد.بنابراین کمبود پتاسیم میتواند باعث نشت محتوای سلول از دیواره آن شود که این امر باعث فراهم شدن محیطی ایده آل برای رشد قارچها می شود.زمانی که گیاه دچار کمبود پتاسیم،کلسیم و نیتروژن می شود در برابر حملات باکتریها حساس تر می شود .ی

ک تحقیق بلند مدت نشان می دهد که پتاسیم  کافی باعث کاهش بیماری های باکتریایی و قارچی تا 70% و کاهش جراحات حشرات و کنه ها تا 60% اوقات می شود. کمبود پتاسیم بوجود آمده از کاربرد دولومیت و منیزیم می کاهد و کمبود کلسیم و بور نیز باعث عدم تعادل مواد معدنی شده و با ایجاد محیطی مطلوب برای پاتوژن مقاومت گیاه را در برابر گیاه کاهش می دهد . مشاهده مکرر نشانه های کمبود بور در مرکبات باعث پیشرفت بافت چوب پنبه ای در طول رگ برگها و ساقه ها می شود که در نتیجه ی رشد نامنظم سلولی این اتفاق می افتد . این رشد نامنظم خود را به صورت زخمهای میکروسکوپی نشان میدهد که از طریق آنها باکتریها امکان نفوذ را دارند . 

کمبود بور باعث کاهش اندازه میوه و کیفیت آبمیوه میشود و باعث ریزش میوه های نابالغ و مرگ نقاط رشد میوه بر روی ساقه اصلی درختان مرکبات میشود . کمبود نیتروژن میحیطی را بوجود می آورد که برای انگل هایی که بر روی بافت های مرده زندگی می کنند بسیار مناسب است ، لازم به ذکر است که این انگل ها برای آسیب رساندن به گیاه از خود سم نیز ترشح میکنند . در حالی که نیتروژن کافی مقاومت گیاه در برابر بیماریها ی باکتریایی را افزایش می دهد ، نیتروژن بیش از اندازه می تواند تاثیر بدی در اثر رشد سریع بافتهای نیتروژن داشته باشد که این امر کاهش مقاومت به حمله ها و افزایش سریع باکتریایی که برای زنده ماندن بر بافت های زنده تکیاه دارند را ، در پی دارد . مواد معدنی نیز شکل گیری موانع در بافت های گیاهی را باعث می شوند .

انباشتگی سیلیکن در دیواره سلولی به عنوان یک عنصر غیر ضروری از نفوذ قارچها به عنوان یک مانع محافظ جلوگیری می کنند . تغلیظ بالای سدیم باعث کاهش سیلیکن موجود در دیواره ها شده که در نهایت باعث نفوذ بیماریها می شود . مس یک ماده غذایی گیاهی است که به صورت مستفیم بر رشد سطحی و قارچها ی عفونی تاثیر می گذارد . از نظر نغذیه ای کمبود مس باعث تخریب ترکیبات دفاعی میشود . کمبود مس باعث انباشتگی کربوهیدرات محلول شده که در پی آن کاهش تولید بافت چوبی را نتیجه می دهد . شاخه های ضعیف تنها میتوانند تحمل برگهای خیلی ضعیف سبز مایل به زرد را دارند .افتادن میوه ها عموما در درختان مرکبات به عنوان علامت کمبود مس غلمداد می شود . خاک دارای منگنز میتواند رشد قارچها را مهار کند . رگ برگها فاکتور مهمی در جذب حشرات و کنه ها به شمار می آید . کاهش مواد غذایی سطح برگ را بی رنگ کرده و ممکن است افت و خیز عملکرد گیاه را افزایش داده و رنگ برگ را به زرد متمایل کند . 

3 دفاع ابتدایی در برابر تغییرات عملکرد گیاه وجود دارد :1- خصوصیات سطحی فیزیکی :رنگ ، ریشه ها2- موانع مکانیکی : کریستال های سیلیکونی ، شکل بافت چوبی ، رشته های سخت 3- شیمیایی / بیوشیمیایی : مواد جذبی ، سموم ، ضد حشرات مواد معدنی هر 3 سیستم دفاعی را تحت تاثیر قرار میدهند که نشان دهنده ارتباط بین مواد معدنی و حمله ها را نشان میدهد .عرضه کافی مواد غذایی برای مدیریت مواد غذایی و پایداری درختان مرکبات بسیار ضروری است . اصول مشابه  ، اثر ریز مغذیها و درشت مغذیها در برابر بیماری را کنترل میکنند . هرگونه کمبود مواد غذایی مانع متابولیسم گیاه میشود و در یک گیاه ضعیف خود را نشان می دهد . به طور خلاصه عدم وجود یک اونس مولیبدن در هکتار می تواند مقاومت در برابر بیماری را کاهش دهد . 

نتیجه در نتیجه همه ی مواد غذایی ضروری برای آماده سازی عملیات متابولیسم درختان مرکبات بسیار حیاتی هستند . یک توازن بین درشت مغذیها و ریزمغذیها برای بهینه سازی بازده و کیفیت بالای میوه و سلامت درخت و تحمل افت و خیزها بیماریها و استرسهای دیگر احتیاج است .

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *